نرم افزار crm

و کار در زمینه طراحی مجدد فرآیندهای مربوط به مشتری .
6 . تدوین استراتژی اطلاعات مشتری :منظور از این مرحله جمع آوری داده های صحیح و ارسال آنها به مکان صحیح است . مدیریت موفق ارتباط با مشتری نیازمند خلق نوعی ((عرضه خون )) اطلاعاتی است که در سراسر سازمان

/ 0 نظر / 8 بازدید